50 miljoner och en ny standard ska få fart på Järfällahus bostadsbyggande

Publicerad: 2016-06-14
Skapad av: Karolina
Senast ändrad: 2016-06-14
Ändrad av: Malin.Stalberg

Ny organisation, nya medarbetare, en ny Järfällahus standard för nybyggnation och renovering samt 50 miljoner för att komma igång. Det är några av delarna i det stora bygg-och renoveringsprogram som Järfällahus styrelse fattade beslut om den 9 juni.

Järfällahus har via ägardirektiv fått i uppdrag av ägaren, Järfälla kommun, att komma upp i en byggtakt om 300 färdigställda bostäder per år. Detta är en stor utmaning, inte minst som bolaget med några få undantag inte fått i uppdrag att bygga nytt sedan början av 1990-talet. Denna nya inriktning kräver en omdaning av företagets verksamhet på många sätt.

Så här säger Mikael Jämtsved, Järfällahus styrelseordförande:

-         Järfällahus har fått i uppdrag att bygga, och bygga mycket. Dessa beslut är oerhört viktiga för att vi både ska kunna hålla ett högt tempo och en hög kvalité.”

 

Organisation och personal

En ny organisation finns på plats sedan november 2015 och rekrytering av ett flertal nya medarbetare pågår. Den nyinrättade nybyggnationsavdelningen, som nu också inkluderar större renoveringsprojekt, kommer att ledas av Magnus Asp. Han tillträder i början av juli. Ytterligare tre till fyra nya medarbetare kommer att anlitas under hösten, liksom förstärkning även på andra avdelningar.

 

Volym och kvalitet

För att uppnå en volym som gör det möjligt att bygga 300 bostäder per år, krävs att Järfällahus snarast arbetar fram potentiella byggrätter om flera års produktionsvolym. Varje projekt bör innehålla minst 100-150 bostäder. Om projekten blir större än så kan Järfällahus genomföra dem tillsammans med andra externa aktörer. Sammantaget kan detta innebära att bolagets process leder till inemot 20 nya detaljplaner för kommunal prövning.

 

Blivande byggtomter i fokus

AQ-arkitekter har engagerats för inventering av mark och framtagande av förslag till nya bostäder, både på bolagets egen mark och på annan mark. Under hela 2016 går de igenom alla tänkbara områden, mark som kan förtätas liksom ännu obebyggd mark.

Till en början kommer ett kraftigt fokus att ligga på bolagets befintliga bostadsområden. Orsaken är att det är enklare och billigare att bygga på egen mark. Infrastruktur finns redan på plats och kostnaden för att köpa ny mark utgår ur kalkylen, vilket leder till lägre hyror än om mark först ska inköpas.

 

Områden för nya bostäder

De områden som berörs eller kommer att beröras av genomgång för kommande nyproduktion är:

-         Engelbrektsområdet.

-         Drabantvägen.

-         Hårsta backe.

-         Söderhöjden och närliggande Dackevägen.

-         Arrendevägen.

-         Sångvägen/Nibblevägen.

-         Områden utmed Mälarvägen, Viksjöleden och Kallhällsleden.

-         Områden vid Jakobsbergs station.

-         Gamla Barkarby centrum och anslutande markområden.

-         Barkarbyfältet.

-         Veddesta.

-         Eventuella köp av befintliga industri- eller kontorslokaler

 

Järfällahus standard – vår nya tekniska plattform

För att kunna arbeta effektivt, rationellt och kvalitativt med det stora antal bygg- och renoveringsprojekt som väntar oss, behöver vi en ny teknisk plattform att utgå ifrån. Denna Järfällahus standard kommer vi att arbeta fram under året. Den ska bilda ett ramverk som specificerar tekniska lösningar, installationer, driftsystem med mera men också frågor som exempelvis hyresavtal, jouravtal och leverantörsstruktur. Även vid renoveringar av befintligt bostadsbestånd kommer Järfällahus standard att bli styrande.

 

Femtio färska miljoner

För uppstart av processen kring nyproduktion kommer det att uppstå en rad initiala kostnader. Järfällahus styrelse har avsatt 50 mkr under 2016 för s k projektekonomi, exempelvis grundkartor, arkitekter, förprojektering, fastighetsutredningar, externa konsulter och kostnader för eventuella fastighetsaffärer.

 

Stäng

Fält med * är obligatoriska

Du måste skriva in ett namn
Du måste skriva in ett telefonnummer
Du måste skriva in en email
Var god skriv in korrekt format på e-post
Du måste skriva in en rubrik för ärendet
Du måste skriva in en beskrivning av ärendet
Du måste skriva in text från rutan
Bokstäverna som du skrivit in stämmer ej överrens med bilden

Tack för ditt mail!