Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Vårt trygghetsarbete

Vårt trygghetsarbete utgår från att du som hyresgäst ska fortsätta trivas hos oss och känna dig trygg i vardagen. Vi arbetar på många olika sätt för att förbättra och effektivisera vårt arbete som bidrar till ett mer inkluderande samhälle. Vägen dit är tillsammans, där vi varje dag kan medverka till att skapa ett sammanhang där ett du och jag blir ett vi. Här är några exempel:

Bred samverkan med andra samhällsaktörer

Vi samverkar brett med en hel del samhällsaktörer för att förbättra trygghet och säkerhet i kommunen. Vi har ett väldigt nära samarbete med polis, räddningstjänst och Järfälla kommun, men det finns fler aktörer och andra fastighetsägare som vi också samarbetar med för att få tryggare miljö.

Strukturerad rondering

Alla våra fastigheter och områden ronderas regelbundet av Järfällahus personal för att upptäcka eventuella fel. Det kan vara lampor som har slocknat, dörrar som står på glänt eller skadegörelse. Allt åtgärdas så snabbt som möjligt för att boendemiljön ska vara trivsam och trygg. Vi har infört nya former av rutiner kring ronderingen, som vi kallar strukturerad rondering. Den innebär att ronderingen ser likadan ut och genomförs på samma sätt oavsett bostadsområde. Våra ronderingar utgår från principen ”helare, renare och snyggare bostadsområden”. Läs mer Länk till annan webbplats.:

Kvalitetsvandringar

Kvalitetsvandringar är ett sätt för oss att säkerställa och följa upp så att de rutinmässiga ronderingarna som görs följer principen helt, rent och snyggt. Samtidigt är det ett sätt för oss att öka tryggheten och trivseln när vi är ute oftare och blir mer synliga i bostadsområdena.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en metod där vi tillsammans med boende tittar på utemiljön kvällstid och pekar ut platser eller brister som på olika sätt kan påverka trivsel och trygghet. Det kan handla om klotter, skadegörelse, mörka buskage eller liknande som behöver åtgärdas. Tillsammans med en rad olika aktörer, som t ex blåljuspersonal, Järfälla kommun och hyresgäster kommer vi att genomföra nya trygghetsvandringar under våren 2023.

Broken Windows

Modellen Järfällahus använder går ut på att vi så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, åtgärdar skadegörelsen som exempelvis förstörda fönster, trasiga lampor, klotter eller annat sabotage. Tanken är att förebygga oordning innan händelseutvecklingen eskalerar så att vi återtar kontrollen. Teori visar på att skadegörelse utförs mer sällan om man hela tiden är där och underhåller eller reparerar det som är trasigt.

Hållbar renovering

Vårt trygghetsarbete går även som en röd tråd genom den stora och omfattande satsningen på renovering av fastigheterna från 1960-70 talet, som just nu pågår i sex av våra områden i Jakobsberg. Genom inventering och dialog i projektet utvecklar vi trivsamma boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster.


Inför renovering görs trygghetsbesiktning av utemiljön, byggnaderna, trapphusen, källare, tvättstugor samt garage, som sedan blir direkta trygghetsskapande åtgärdsförslag i projektets genomförande. Till exempel har tvättstugor i källare flyttats upp, ned- och uppgångar till garage har minskats, smala gångar i källare har byggts bort och nya passersystem har installerats. Läs mer om projektet Länk till annan webbplats.

Miljövärdar

Järfällahus samarbetar med Järfälla kommuns arbetsmarknadsenhet i syfte att få arbetslösa personer att närma sig arbetsmarknaden. Samarbetet innebär att 12 st personer arbetar hos oss som miljövärdar och regelbundet ser till så att det hålls snyggt, rent och att det är rätt sorterat i och runt våra miljöhus. De hjälper även fastighetsskötarna att rensa i allmänna utrymmen. Läs mer Länk till annan webbplats.


Mötesplatsen

Mötesplatser är en gemensam träffpunkt i bostadsområdet som ger närhet och inkludering. Det är en plats där våra hyresgäster kan skapa och ta del av aktiviteter, föreläsningar och mentorsprogram. Vi har startat på Termovägen, där vi har områdesutvecklare på plats för att ge våra boende rätt verktyg och förutsättningar att lyckas med det som de vill uppnå. Vi erbjuder även en lugn miljö för läxläsning, kreativt skrivande, föräldragrupper, aktivitetscafé, tjejkvällar med mera. Läs mer om T8an Länk till annan webbplats.

Mentorsprogrammet

Mentorsprogrammet är vår senaste satsning där vi matchar lokala ungdomar med mentorer. Syftet med programmet är att skapa möjlighet att komma i kontakt med etablerade yrkesprofiler inom näringslivet som kan öka motivation och inspirera till känslan av möjligheter. Vi har kallat programmet ”Kan jag, kan du” för att visa att ungdomar har alla möjligheter framöver att forma sin framtid. Läs mer Länk till annan webbplats.

Feriearbete och praktik

Varje år erbjuder vi ett antal ungdomar från våra områden sommarjobb på Järfällahus så att de kan få prova på arbetslivet och får möjlighet att tjäna egna pengar. Vi erbjuder också olika typer av praktikplatser, för att stötta fler ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.

Områdesträffar

Vi arrangerar 12 olika områdesträffar under året, där våra boende kan träffa oss för att diskutera förbättringar kring boendemiljön och hur vi tillsammans kan stärka närmiljön. Tanken är att det ska vara enkelt, nära och inkluderande. Flera av träffarna sker i samverkan med andra aktörer, bland annat med den lokala Hyresgästföreningen, blåljuspersonal och Järfälla kommun.

Bosocialt arbete

Våra bokonsulenter arbetar i huvudsak trygghetsförebyggande med bosociala frågor. Det innefattar arbete med att motverka störningar, oriktiga hyresförhållanden eller andra oriktigheter. Inom detta inryms även avhysningar samt medlingssamtal. När vi kan förhindra oriktiga hyresförhållanden blir det också tryggare för våra hyresgäster när de vet vem grannen är, samtidigt som vi ser till att lägenheterna verkligen förmedlats till personer som står i vår bostadskö.

Minska häng av obehöriga

Vi arbetar även med diverse olika tekniska komplement i trygghetsarbetet, som exempelvis ljudstörande teknik. När vi använder ljudstörande teknik, så märker vi att antalet obehöriga personer och störande beteende i trapphusen minskar markant.

Våld i nära relationer

Vi arbetar för att öka kunskapen kring vad man kan göra om man är utsatt för våld eller misstänker att någon i ens närhet behöver hjälp. Genom projektet ”Inte ensam”, som vi genomför i samverkan med Järfälla kommun, Kvinnojouren i Järfälla, lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro och Nationellt centrum för kvinnofrid utbildar vi personal som kan möta våldsutsatta. Läs mer Länk till annan webbplats.

Säkerhet

Trygghet och säkerhet kompletterar varandra i vårt trygghetsarbete. Förutom att hantera brister som kan uppstå, arbetar vi förebyggande med säkerhetsbesiktningar, radonkontroll, brandsäkerhet och allt tänkbart däremellan. I vårt systematiska brandskyddsarbete, SBA, arbetar vi med olika åtgärder som krävs för att förebygga brand samt förhindra och/eller begränsa skador till följd av en brand. En viktig del av detta är att vi ser till att hålla utrymningsvägarna fria.


JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN