Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Hantering av personuppgifter

Järfällahus har alltid prioriterat våra hyresgästers och leverantörers integritet och säkerhet högt. Nu finns en EU-förordning som kallas GDPR (General Data Protection Regulation) som innebär ett ökat skydd för dina personuppgifter och för dig som har ett avtal med oss. För Järfällahus innebär det att vi har uppdaterat villkor och fattat beslut om nya integritetsregler som på ett tydligt sätt ska redogöra för hur personuppgifter sparas och vad de används till. Du behöver inte göra något, våra uppdaterade villkor och integritetsregler började gälla den 25:e maj 2018.

Vi behandlar dina personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även efter att din tid som kund hos oss har upphört. Det är viktigt för oss på Järfällahus att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.


Personuppgiftsansvarig

Järfällahus AB (organisationsnummer: 556059-1835) är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medel för behandlingen.


Kontaktuppgifter:

E-post: jhab@jarfallahus.se
Postadress: Järfällahus AB, Box 197, 177 24 Järfälla.

Besöksadress: Drabantvägen 2.

Tel: 08 - 580 836 00.


Dina personuppgifter samlas in och behandlas både inom EU/EES och i tredje land för att:

 • Upprätthålla bostadsköer

För att kunna söka lediga lägenheter hos oss måste du registrera dig som bostadssökande. Järfällahus har ett flertal köer för att rättvist fördela hyresrätter. Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

 • Hyra ut bostäder

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en borgenär, förvaltare eller god man behöver vi behandla personuppgifter även om dessa. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Vi sparar inte kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv.

 • Tillvarata våra rättigheter och skyldigheter under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att våra uppgifter om dig är aktuella. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

 • Utveckla nya tjänster

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt behov av (berättigade intresse) att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig.


Vilka personuppgifter måste du lämna?

För att kunna stå i bostadskö eller teckna ett hyresavtal med Järfällahus måste vissa personuppgifter lämnas. Samtycker du inte till detta har du ingen rättighet att stå i vår bostadskö eller teckna avtal.


Obligatoriska personuppgifter för våra bostadsköer:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Postnummer
 • Postadress
 • Land
 • Telefon, dagtid

Obligatoriska personuppgifter för att teckna hyresavtal:

Utöver de personuppgifter som vi kräver för att du ska kunna stå i bostadskö ska, innan ett hyresavtal kan skrivas under, vissa intyg lämnas för att vi ska kunna bedöma om du har möjlighet att få hyra lägenheten eller inte.
Intygen ska bl a styrka din inkomst framöver. Mer information om vilka intyg som kan behövas och vilka regler som gäller runt inkomstkrav och intyg finns att läsa här:

Informationen ovan gäller även vid ansökan om överlåtelse av hyresavtal eller ansökan om lägenhetsbyte.

 

Vilka personuppgifter inhämtar Järfällahus?

När du blir aktuell som hyresgäst görs en prövning innan hyreskontraktet kan signeras. Järfällahus inhämtar under prövning information om dig från:

 • Bisnode Sverige AB
 • De boendereferenser du har förmedlat

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

 • Järfällahus AB kan komma att lämna ut personuppgifter till myndighet om det ställs krav i lag eller efter beslut av myndighet.
 • Järfällahus AB kan lämna ut dina uppgifter till extern leverantör för fastighetsunderhåll och fakturering.
 • Järfällahus AB kan lämna ut personuppgifter för inkassohantering.
 • Järfällahus AB kan lämna ut personuppgifter för marknadsundersökningar.
 • Järfällahus AB lämnar ut dina uppgifter till E.ON vid tillträde av lägenhet för överföring av elavtal.

I vissa fall använder Järfällahus externa leverantörer för lagring eller behandling av personuppgifter i digital form, så kallade personuppgiftsbiträde. Dessa företag eller organisationer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Järfällahus och uppgifterna inte omfattas av sekretess.


Lagring, rensning och gallring

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du står i någon av våra bostadsköer eller har ett pågående avtal eller annan relation till Järfällahus. Efter lagringsperioden rensas dina personuppgifter med undantag för vissa uppgifter som vi sparar i minst två år. Exempel på sådant som sparas är hyresavtal, beslut från socialnämnd och studieintyg. Personuppgifter kan även komma att bevaras i upp till 2 år för hyresgäst vars hyresförhållande har upphört på grund av dennes misskötsamhet.

 

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv.

 

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.


Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om hur Järfällahus behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att en gång om året kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som Järfällahus behandlar om dig.


Begära rättelse och komplettering

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas och/eller kompletteras.


Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Det gör du genom att skicka e-post till jhab@jarfallahus.se. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.


Bli glömd

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Järfällahus utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna.


Begränsa behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som dina invändningar bedöms. Begränsning innebär att Järfällahus inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.


Informationsöverföring på begäran

Under vissa förutsättningar har du även rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Järfällahus i ett format så att de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportering. Det innebär att de uppgifter du själv har lämnat till oss sammanställs och lämnas ut från oss i ett strukturerat elektroniskt format.


Avstå automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan få rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande omfattning.


Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten,
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter du hittar här . Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN