Dagens öppettider: 08:00 - 16:30 | Lunchstängt: 11:30 - 12:30

Överlåtelse

g

Om du hyr en lokal hos oss som du vill överlåta till någon så behöver du fylla i en blanket. Blanketten hittar du under blanketter.

Vad gäller vid överlåtelse av hyresavtal för lokaler.

Överlåtelse kan ges om förutsättningarna enligt Jordabalken, 12 kapitlet, § 36 uppfylls enligt följande:

1. Lokalen helt eller till väsentlig del används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet.
2. Hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig överlåtelse.
3. Hyresgästen måste ha hyrt lokalen i minst tre år. Har hyresgästen hyrt lokalen i mindre än tre år krävs att denna har synnerliga skäl för överlåtelsen för att tillstånd ska erhållas.
4. Får ej ha hyresskuld.

Första förutsättningen: Den pågående verksamheten måste vara av ett visst slag. Verksamheten måste drivas för att erhålla ett ekonomiskt utbyte vilket betyder att verksamhet som är av ideell natur vanligen inte kan erhålla ett tillstånd till överlåtelse. Den som övertar hyresrätten får inte ändra användningssättet av lokalen efter överlåtelsen. I ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras.

Andra förutsättningen: Den som hyresavtalet ska överlåtas till måste uppfylla kreditprövning och andra villkor för att bli godkänd som hyresgäst hos Järfällahus. Till ansökan om överlåtelse bör man förutom de handlingar som framgår på ansökningsblanketten även bifoga en kopia av senaste deklaration eller bokslut.

Tredje förutsättningen: Synnerliga skäl för överlåtelse är vanligen dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra särskilt beaktansvärda händelser som gör att det i princip är omöjligt för hyresgästen att driva verksamheten vidare. Ekonomiska konsekvenser i form av förluster räknas inte ensamt som ett synnerligt skäl. Skicka gärna intyg.

Fjärde förutsättningen: Får ej ha en hyresskuld.

JÄRFÄLLAHUS ÄGS AV JÄRFÄLLA KOMMUN